GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN TARGETSPOT

WETTELIJKE VERMELDINGEN EN DISCLAIMER

www.audiovalley.com wordt uitgegeven en geëxploiteerd door Targetspot nv, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Internationalelaan 55 (gebouw K), 1070 Anderlecht, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0473.699.203 (e-mail: [email protected] – telefoonnummer: +32 2 466 31 60), haar verbonden ondernemingen, opvolgers, moederondernemingen, dochterondernemingen, rechtverkrijgenden en licentiegevers.

Wanneer u op welke manier dan ook de website www.audiovalley.com of eender welke pagina ervan bezoekt, stemt u volledig en onvoorwaardelijk in met de volgende disclaimer.

1. Auteursrecht

1.1. De inhoud, lay-out, broncode, structuur en alle andere elementen van www.audiovalley.com zijn auteursrechtelijk beschermd (© 2007) door Targetspot, haar verbonden ondernemingen, opvolgers, moederondernemingen, dochterondernemingen, rechtverkrijgenden en licentiegevers (hierna ‘Targetspot’ genoemd). Alle rechten voorbehouden.

1.2. De onderdelen ervan mogen op geen enkele manier, zonder uitzonderingen, worden gereproduceerd, meegedeeld, gewijzigd en/of gebruikt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Targetspot.

2. Aansprakelijkheid

2.1. Targetspot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het directe of indirecte gebruik van een deel van de website www.audiovalley.com. De informatie op deze website wordt louter ter informatie ter beschikking gesteld van het publiek. De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie.

U mag de website of de inhoud ervan niet gebruiken voor doeleinden die volgens deze disclaimer onrechtmatig zijn, noch mag u verzoeken om illegale activiteiten of andere activiteiten uit te voeren die de rechten van Targetspot of van anderen schenden.

2.2. Hoewel we alles in het werk stellen om virussen te vermijden, kan Targetspot niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de aanwezigheid van virussen op www.audiovalley.com.

Targetspot beveelt ten stelligste aan om de juiste software te gebruiken zodat externe pogingen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van uw computer worden geblokkeerd (zoals antivirusbescherming, firewalls of spywareblockers).

2.3. Targetspot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien www.audiovalley.com om welke reden dan ook (bijvoorbeeld technische onderbrekingen) niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk zou zijn.

2.4. Targetspot doet er alles aan opdat de informatie en gegevens op de website nauwkeurig en betrouwbaar zijn. De website en alle informatie op de website worden zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie verstrekt. AudioValley wijst nadrukkelijk alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties voor www.audiovalley.com of voor verwijzingen op de website af.

Targetspot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als zou blijken dat een deel van de informatie op de website www.audiovalley.com en/of op een externe website waarnaar ze links bevat, (gedeeltelijk) onjuist, verouderd en/of onvolledig zou zijn.

3. Geen advies

De informatie die op of via www.audiovalley.com beschikbaar wordt gesteld, is van algemene aard en wordt dus enkel voor algemeen gebruik en ‘als dusdanig’ aangeboden. Aangezien deze informatie niet is afgestemd op uw persoonlijke behoeften en/of uw specifieke situatie, kan ze dus geenszins worden beschouwd als persoonlijk of professioneel advies.

4. Wijzigingen

4.1. Targetspot behoudt zich het recht voor om de website www.audiovalley.com op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of stop te zetten.

4.2. De huidige disclaimer kan eveneens op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Neem hem dan ook regelmatig door.

5. Links

Deze website kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden. De links naar die websites worden enkel aangeboden voor het gemak van onze bezoekers. Die gelinkte websites vallen niet onder de controle van Targetspot en Targetspot is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die gelinkte websites, met inbegrip van de informatie of het materiaal op die gelinkte websites, en onderschrijft ze niet. U dient zelf een onafhankelijk oordeel te vellen over uw interactie met die gelinkte websites.

6. Beveiliging

6.1. Het is niet toegestaan om door middel van hacking, ‘wachtwoordmining’ of op een andere onwettige wijze ongeoorloofde toegang te krijgen tot een deel of functie van de website, of andere systemen of netwerken die ermee verbonden zijn, of tot een van de diensten die erop of erdoor worden aangeboden.

6.2. U mag de kwetsbaarheid van de website of daarmee verbonden netwerken niet onderzoeken, scannen of testen, noch de beveiligings- of authenticatiemaatregelen op de website of de daarmee verbonden netwerken schenden. U mag geen reverse lookups uitvoeren en u mag de informatie over andere gebruikers of bezoekers van de website niet traceren of proberen te traceren.

6.3. U stemt ermee in om geen handelingen te verrichten die de infrastructuur van de website, ons systeem of onze netwerken, of alle systemen of netwerken die met de website verbonden zijn in onredelijke of buitensporige mate belasten.

6.4. U stemt ermee in om geen apparaten, software of routines te gebruiken om de goede werking van de website of het gebruik van de website door anderen te verhinderen of te proberen verhinderen.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1. Alle aangelegenheden met betrekking tot uw toegang tot of uw gebruik van de website, met inbegrip van alle geschillen, vallen onder het Belgische recht, ongeacht de regels betreffende strijdigheid tussen wettelijke bepalingen.

7.2. U stemt ermee in dat de rechtbanken van Brussel, België, persoonlijk bevoegd zijn en u doet afstand van elk bezwaar tegen die bevoegdheid of plaats.

Laatste versie bijgewerkt op 31 januari 2020.