Laatste versie bijgewerkt op 31 januari 2019.

GELIEVE DIT PRIVACYBELEID AANDACHTIG TE LEZEN.

Dit privacybeleid van Targetspot licht toe hoe Targetspot (zoals hieronder gedefinieerd) informatie verzamelt over personen die de website www.audiovalley.com (de ‘Website’) bezoeken, contact opnemen met Targetspot of solliciteren naar een vacature bij Targetspot. Moderne informatie- en communicatietechnologieën spelen een fundamentele rol bij de activiteiten van een organisatie als Targetspot.

1. Identificatie van de Website en haar beheerder

De Website van Targetspot wordt aangeboden door Targetspot nv, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Internationalelaan 55K, 1070 Brussel, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0473.699.203, haar verbonden ondernemingen, opvolgers, moederondernemingen, dochterondernemingen, rechtverkrijgenden en licentiegevers (‘Targetspot’). Targetspot is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die plaatsvinden met betrekking tot het gebruik van en/of de bezoeken aan de Website.

Vragen over het privacybeleid van Targetspot en de verwerking van uw gegevens kunt u versturen naar het volgende e-mailadres: [email protected]. Dit privacybeleid van Targetspot is van toepassing op alle diensten die beschikbaar zijn op de Website.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt Targetspot ?

‘Persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens worden met name in de volgende gevallen verzameld en verwerkt:

Raadpleeg het cookiebeleid van Targetspot [link invoegen] voor meer informatie over de manier waarop Targetspot cookies gebruikt en over de controleopties die u, de bezoeker van de Website, hebt wanneer u de Website bezoekt.

3. Hoe gebruikt Targetspot uw Persoonsgegevens en op welke rechtsgrond?

De doeleinden waarvoor Targetspot uw Persoonsgegevens verzamelt, hangen af van wat u precies doet: bezoekt u simpelweg de Website, neemt u contact met ons op via de Website of solliciteert u naar een vacature? De categorieën van Persoonsgegevens die Targetspot verzamelt, zijn strikt noodzakelijk voor de hieronder beschreven verwerkingsdoeleinden.

Wanneer u op de Website solliciteert naar een vacature, verzamelt en verwerkt Targetspot uitsluitend de Persoonsgegevens die nodig zijn voor de selectie en die u aan Targetspot hebt toevertrouwd. Er worden geen gevoelige gegevens opgevraagd of verzameld via andere databanken.

Als u uw telefoonnummer meedeelt aan Targetspot , betekent dit dat u ermee instemt een telefoonoproep te ontvangen van Targetspot of van een van onze aangesloten partners. Als u dergelijke telefoongesprekken niet langer wenst te ontvangen, neem dan contact op met Targetspot op [email protected]rgetspot.com.

4. Verzameling en gebruik van niet-persoonsgebonden gegevens door Targetspot

Targetspot verzamelt ook gegevens in een vorm die op zich niet direct verband houdt met een specifieke persoon. Targetspot kan voor eender welk doeleinde niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen, gebruiken, doorgeven en bekendmaken.

Als Targetspot niet-persoonsgebonden gegevens combineert met Persoonsgegevens, zullen de gecombineerde gegevens worden verwerkt als Persoonsgegevens zolang ze gecombineerd blijven, voor de doeleinden die in dit privacybeleid van Targetspot zijn uiteengezet.

5. Bescherming van Persoonsgegevens – veiligheidsmaatregelen

Targetspot neemt de beveiliging van uw Persoonsgegevens zeer ernstig.

Targetspot voert beleidslijnen, regels en veiligheidsmaatregelen in die gericht zijn op de bescherming van Persoonsgegevens.

Targetspot zal Persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zijn zorgvuldig bijwerken, corrigeren en verwijderen.

Targetspot garandeert dat de personen die onder haar gezag handelen enkel toegang hebben tot de Persoonsgegevens en die Persoonsgegevens kunnen verwerken voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taken.

Targetspot licht de personen die onder haar gezag handelen in over de bepalingen van de Europese en Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, alsmede over alle relevante vereisten betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

Targetspot vergewist zich ervan dat de programma’s die worden gebruikt voor de automatische verwerking van Persoonsgegevens de wetgeving naleven en kijkt na of ze reglementair worden toegepast.

Targetspot vergewist zich ervan dat alle personen die toegang hebben tot Persoonsgegevens die Persoonsgegevens alleen kunnen verwerken in opdracht van Targetspot, behalve in geval van een verplichting opgelegd door of krachtens de wet, een decreet of een gerechtelijk bevel.

Targetspot neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, toevallige wijziging, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

Deze maatregelen garanderen een passend beschermingsniveau met het oog op enerzijds de stand van de beschikbare techniek en anderzijds de uitvoeringskosten afgezet tegen de risico’s en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens.

6. Wanneer wordt de verwerking van Persoonsgegevens toevertrouwd aan een onderaannemer en wanneer worden Persoonsgegevens bekendgemaakt?

U erkent dat Targetspot uw Persoonsgegevens kan bekendmaken aan haar onderaannemers voor de bovengenoemde doeleinden, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte, met name aan BambooHR LLC (Verenigde Staten). U erkent dat uw Persoonsgegevens daarbij kunnen worden doorgegeven aan landen die geen passend beschermingsniveau bieden. We zullen passende contractuele maatregelen nemen om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de privacy en bescherming van persoonsgegevens. Op verzoek kunt u een kopie ontvangen van deze passende contractuele maatregelen. Targetspot zal steeds een onderaannemer kiezen die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de gegevensverwerking.

Targetspot kan de Persoonsgegevens ook op verzoek van een gerechtelijke of overheidsinstantie doorgeven ingevolge het toepasselijke recht.

7. Hoelang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

De verzamelde Persoonsgegevens zullen worden gewist van de Targetspot-diensten waarvoor u zich hebt ingeschreven op de website, tenzij Targetspot wettelijk verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Uw rechten

U kunt Targetspot vragen of zij uw Persoonsgegevens verwerkt door een e-mail te sturen naar [email protected]. U kunt ook inzage krijgen in uw contactgegevens en Targetspot helpen om ervoor te zorgen dat uw contactgegevens en voorkeuren juist, volledig en up-to-date zijn door dit verzoek per e-mail naar Targetspot te sturen.

U kunt (i) Targetspot vragen om u een kopie te bezorgen van uw Persoonsgegevens, (ii) vragen dat Targetspot uw Persoonsgegevens corrigeert als die onjuist zijn of, in sommige gevallen, vragen dat Targetspot uw Persoonsgegevens wist, tenzij Targetspot wettelijk verplicht is om bepaalde Persoonsgegevens te bewaren. U hebt ook het recht om te vragen dat de verwerking wordt beperkt of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.

U hebt eveneens het recht op de (eventuele) overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Indien van toepassing hebt u het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voorafgaand aan deze intrekking.

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, arbeidsplaats of de plaats waar de inbreuk zich heeft voorgedaan) indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens een inbreuk maakt op de gegevensbeschermingswetgeving.

Merk op dat verzoeken tot inzage, wijziging, correctie en verwijdering doorgaans per e-mail kunnen worden verstuurd naar [email protected]. Targetspot kan in sommige gevallen een bewijs van uw identiteit vragen (kopie van identiteitskaart of paspoort) om er zeker van te zijn dat uw Persoonsgegevens worden gerespecteerd en niet naar een verkeerde persoon worden gestuurd.

9. Overige

Dit privacybeleid van Targetspot beperkt geenszins de potentiële rechten van Targetspot ten aanzien van een natuurlijke persoon krachtens specifieke overeenkomsten of een andere wetgeving.

Targetspot kan het privacybeleid van Targetspot op gezette tijden bijwerken. Wanneer Targetspot haar privacybeleid bijwerkt, zal er een melding verschijnen op de Website wanneer u zich aanmeldt.